Teksty

Terminarz realizacji zadań

0
Działanie Termin Odpowiedzialni
Zapoznanie Rodziców klas 8
z procedurami egzaminu ośmioklasisty
wrzesień Wychowawcy
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku) wrzesień Wychowawcy
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów do 28 września Wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka
i przekazanie do sekretariatu
do 30 września Wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości zdających – pisemna informacja do Rodziców do 21 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania do 25 listopada Rodzic/Opiekun
Przekazanie danych do OKE do 30 listopada Dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji do 23 lutego Dyrektor
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do 23 marca Dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE do 9 maja Dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia maj Wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja  2024 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj Przewodniczący SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 3 lipca OKE
Egzamin dodatkowy 10, 11, 11  czerwca –  2024
Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 3 lipca 2024 Wychowawcy

Terminarz Egzaminu Ósmoklasisty

Poprzedni artykuł

Grono Pedagogiczne

Następny artykuł