Teksty

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny 2022/2023

0
Działanie Termin Odpowiedzialni
Zapoznanie Rodziców klas 8
z procedurami egzaminu ośmioklasisty
wrzesień wychowawcy
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku) wrzesień wychowawcy
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów do 28 września wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka
i przekazanie do sekretariatu
do 30 września wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości zdających – pisemna informacja do Rodziców do 21 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania do 25 listopada Rodzic/opiekun
Przekazanie danych do OKE do 30 listopada dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji do 23 lutego dyrektor
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do 23 marca dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE do 9 maja dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia maj wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja  2023 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj przewodniczący SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 3 lipca OKE
Egzamin dodatkowy 12, 13, 14  czerwca –  2023
Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 6 lipca 2023 wychowawcy

Terminarz Egzaminu Ósmoklasisty

Poprzedni artykuł

Grono Pedagogiczne

Następny artykuł