Teksty

Terminarz realizacji zadań na rok szkolny 2021/2022

0
Działanie Termin Odpowiedzialni
Zapoznanie Rodziców klas 8
z procedurami egzaminu ośmioklasisty – Przypomnienie terminów dostarczania opinii i orzeczeń
wrzesień roku poprzedzającego egzamin dyrekcja
Dostarczanie opinii, orzeczeń, zaświadczeń  do sekretariatu – (potwierdzenie przyjęcia), przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi do 15 października roku poprzedzającego egzamin wychowawcy/
pedagog
Zapoznanie z procedurami egzaminu uczniów klas 8 (odnotowanie w dzienniku) wrzesień/kwiecień – przypomnienie wychowawcy
Zebranie deklaracji wyboru języka
i przekazanie do sekretariatu
do 30 września wychowawcy
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do potrzeb uczniów do 28 września wychowawcy
Określenie przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości zdających do 20 listopada Rada Pedagogiczna
Inne dostosowania, wynikające z opinii oraz orzeczeń – komunikat dyrektora CKE do 20 listopada Rada Pedagogiczna
Złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji  przez Rodzica/opiekuna  w przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia do 25 listopada rodzic/opiekun
Przekazanie danych do OKE do 30 listopada dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE do 25 lutego dyrektor
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości  i przekazanie tej informacji do OKE do 11 maja dyrektor
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE maj dyrektor
Przypomnienie uczniom procedur egzaminu ósmoklasisty – przekazanie informacji dla ucznia kwiecień wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja  2022 SZE
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym maj przewodniczący SZE
Ogłoszenie wyników egzaminu 1 lipca OKE
Egzamin dodatkowy 13, 14, 15  czerwca –  2022
Wydanie świadectw i zaświadczeń o zdobytych punktach 8 lipca 2022 wychowawcy

Terminarz Egzaminu Ósmoklasisty

Poprzedni artykuł

XXI Dzień Papieski – “Nie lękajcie się!”

Następny artykuł